Doelstelling
Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) heeft een oudercommissie. Deze heeft zich tot doel gesteld om, binnen het kader van de doelstellingen van SKM, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast zal blijven.
De oudercommissie dient als intermediair tussen het SKM en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot:
  • het financieel beleid
  • het pedagogisch beleid
  • personeelsbeleid
  • technische zaken en inventaris
  • de kwaliteit van dienstverlening
  • de samenstelling van de oudercommissie
De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Nieuwe leden worden benoemd door de directie en na akkoord van de zittende oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid wordt openbaar gemaakt binnen SKM, waarna iedere ouder/ verzorger zich kan aanmelden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van de oudercommissie hangt op ieder prikbord in het kinderdagverblijf.
Minimaal eenmaal per kwartaal vergadert de oudercommissie. De directie van SKM neemt hier ook aan deel. Middels het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van wat er besproken is. Een afgevaardigde van de oudercommissie neemt ook deel aan de vergaderingen van SKM.
De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.
De oudercommissie streeft er naar regelmatig voorlichtingsavonden te houden, waarbij alle ouders welkom zijn. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als: Kinder-EHBO, Timemanagement en een Boekenavond in de bibliotheek.
Door middel van “de lief en leed pot” dragen wij er zorg voor dat er namens de ouders ingespeeld kan worden op belangrijke gebeurtenissen binnen de stichting. Te denken valt aan huwelijken, geboortes, de dag van de leiding etc.
Mocht u Vragen, Ideeën of Problemen hebben, waarover u graag wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter of met één van de andere oudercommissieleden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen.
Contact
Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4
5768 RS Meijel
t. 077-4664560